Електронна система за кандидатстване в детски градини

Електронна система за прием на деца в общинските детски градини

Политка за поверителност

УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ПРИЕМ В ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

 

Настоящото уведомление се отнася до обработването на лични данни от системата за прием в детските заведения на територията на община Сандански – детски ясли и детски градини.

 

Приемът на деца в детските заведения включва операции по събиране и обработване на лични данни за целите на класиране на децата по определени критерии и записването им в съответните учреждения, съответстващи на тяхната възрастова група. През 2024 година община Сандански въвежда и електронна система за прием на децата в детските ясли и градини на територията на общината.

 

По смисъла на Регламент (ЕС)2016/679, община Сандански е администратор на лични данни и осъществява прием на децата в съответните заведения, съобразно своите правомощия по Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО), където са вменени правомощия на органите на местното самоуправление по осигуряване и контрол на условията и организацията на дейностите в предучилищното образование в общинските детски градини, както и Наредба на Общински съвет Сандански за условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в яслени групи към детските градини и в общинските детски градини.

 

Събраните данни се обработват само за посочените по-горе цели. Възможността за използване на данните за други цели, несъвместими с първоначалните, е сведена до минимум с прилагани организационни и технически мерки, които ограничават нерегламентирания достъп до данните и осигуряват достъп единствено на служители, чиито служебни задължения го изискват. Техническите мерки за защита на данните включват контрол на достъп до сграда и помещения, физическа охрана и пароли за достъп до системата.

 

Системата за електронен прием на деца обработва данни на родители и деца, техните имена и ЕГН, адресна регистрация и данни за контакт, данни за месторабота на родителите и данни за други деца в семейството с оглед критериите за предимства, свързани с двама работещи родители, братя и сестри, многодетни семейства и др. Обработваните данни относно приема на децата включват и специални категории лични данни – данни за имунизации на детето, данни за хронични заболявания и т.н., които имат отношение към приема и настаняването на детето в подходящи условия.

 

Личните данни от системата за електронен прием се обработват законосъобразно на основание чл. 6, пар. 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/679 – официални правомощия на администратора при осигуряване на организацията на дейностите в предучилищното образование, както и обхвата на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици.

 

Записите от системата за електронен прием се съхраняват локално. Достъп до лични данни от системата имат само служители на община Сандански и на доставчика, осъществяващ техническа поддръжка на електронната платформа за прием, чиито правомощия го изискват.

 

Като субекти на данни, Вие можете да упражните правата си по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679 за личните данни, които община Сандански обработва за Вас. При подаване на искания за упражняване на права, ще Ви бъдат поискани данни, с които да се идентифицирате – документ за самоличност, електронен подпис или други методи и средства за идентификация.

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на личните данни: Надежда Пензова – n.penzova@sandanski.bg, община Сандански, бул. „Свобода“ 14.