Електронна система за кандидатстване в детски градини

Електронна система за прием на деца в общинските детски градини

Наредби

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ КЪМ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

Информирано съгласие

ЗАкон за предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование

НАРЕДБА № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини

Заявление за записване в детските градини в община Сандански

Заявление за отписване в детските градини в община Сандански